Om hemmet

Stiftelsen Hemmet är ett privat vårdhem med rätt att bedriva socialvård samt hälso- och sjukvård. Verksamheten drivs av en privat stiftelse utan vinstbringande syfte. Det finns 12 vårdplatser för heldygnsvård och därtill erbjuds dagvård. Du kan läsa mer om Stiftelsen hemmets målgrupp nedan. Verksamheten bedrivs i ett modernt vårdhem, vilket invigdes i maj 2012. Vårdpersonalen består av 12 personer - sjukskötare och närvårdare - och därtill finns köks- och städpersonal. Hemmet är bemannat med vårdpersonal dygnet runt. Hemmet anlitas i första hand av de åländska kommunerna samt Kommunernas Socialtjänst k.f, men vårdplatser kan också erbjudas till kommuner utanför Åland och till klienter privat. Upptagningsområdet är hela Norden och verksamhetsspråket är svenska. Hemmets verksamhet bedrivs i enlighet med socialvårdslagen och tillstånd för verksamheten har beviljats av Ålands landskapsregering. Lemlands kommun är närmaste tillsynsmyndighet och övergripande tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Målgrupp

Stiftelsen hemmet är ett privat vårdhem med en målgrupp som utgörs av personer från 18 år och äldre med psykisk ohälsa och/eller ett socialt lidande. Den omfattar personer som för vilka samhället inte lyckats ordna en tillfredsställande omsorg i servicehus eller i det egna hemmet och personer som har en psykiatrisk diagnos, är klinikfärdiga och/eller har en dubbeldiagnos (utvecklingsstörning/psykisk ohälsa). Hemmet erbjuder boende i hemmiljö främst över lång tid, men är också till för personer som behöver en kortare tids placering. Hemmet tar också emot dagvårdsklienter. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder och vilka klienter som Stiftelsen hemmet kan ta emot.

Allmänt

Stiftelsen hemmet upprätthåller traditioner genom att fira högtider så som födelsedagar, jul, påsk, midsommar, första maj, Lucia m.m. Församlingen håller regelbundet andakt på hemmet och klienterna erbjuds möjlighet att delta i gudstjänster i kyrkan. Personalen ordnar olika aktiviteter så som social träning, sittdans, högläsning, pyssel, simning, promenader, utomhusaktiviteter och hantverk. Klienterna har möjlighet att delta i matlagning och sköter med hjälp av personalen städningen av de egna rummen och klädtvätt.

Stiftelsen hemmet sköter klienternas hälso- och sjukvård inom hemmet och/eller vid behov med hjälp av Ålands hälso- och sjukvård. Dessutom ordnas besök till tandläkare, fotvårdare, frisör, optiker etc. Varje klient har en eller två egenvårdare. Individuella samtal hålls med klienterna och deras anhöriga.

Besökstiderna är fria (helst före kl. 20.00), men det är bra att komma överens med klienterna i förväg så att de är hemma.

Historia

Stiftelsen Hemmets initiativtagare var Hilmer Eriksson från Mariehamn. År 1949 förvärvade stiftelsen markområdet Dahlsborg i Granboda, Lemland, ett område som i dag är ca 47 hektar och inrymmer åkerbeten, skog och fiskevatten. I juni 1950 stod Hemmet klart och verksamheten inleddes. Värdegrunden var kristen och vården riktade sig till personer med alkoholproblem som på Hemmet fick hjälp till ett nytt liv. Genom åren har verksamheten under olika tidsperioder riktat sig till olika målgrupper. En tid var Hemmet uppfostringsanstalt för barn och därefter åldringsboende. År 1985 påbörjades den verksamhet som fortfarande bedrivs i dag – ett psykiatriskt vårdhem på kristen och vårdvetenskaplig värdegrund. I maj 2012 färdigställdes byggandet av ett nytt modernt vårdhem där verksamheten bedrivs i dag.

Bra att veta om Stiftelsen hemmet

Stiftelsen Hemmet sr är en privat stiftelse som leds av ordförande Benny Andersson från Lemland
Vice-ordförande: Harriet Lindeman
Styrelsemedlemmar: Bertil Erickson, Monica Nordberg, Maria Widen, Anita Karlsson, Katarina Gäddnäs
Suppleanter: Yvonne Lindeman, Sven Sjöberg
Ansvarig läkare: Medicinska frågor sköts av ÅHS psykiatrins läkare
Föreståndare: Föreståndare Lucas Donner, kan nås under kontorstid kl. 8-16
Biträdande föreståndare: Biträdande föreståndare: Emilia Sundin
Övrig personal: Sjukskötare, närvårdare, kock och lokalvårdare
Hedersmedlemmar: Professor Unni Å Lindström, Åbo akademi

Hemmet tar emot studerande och studiebesök enligt överenskommelse.

Stiftelsen Hemmet har rätt att ta emot donationer.

Fondbrev som kan användas vid uppvaktningar och som kondoleans finns att få på Ålandsbanken, Begravningsbyrå Nocturne och Stiftelsen Hemmet.

Scroll to Top