Våra tjänster

Stiftelsen Hemmet är ett privat vårdhem med rätt att bedriva socialvård samt hälso- och sjukvård. Det finns 12 vårdplatser för heldygnsvård och därtill erbjuds även dagvård. Vårdpersonalen består av 12 personer – sjukskötare och närvårdare – och därtill finns köks- och städpersonal. Hemmet är bemannat med vårdpersonal dygnet runt. Med endast en vårdpersonal nattetid. Läs mer om våra tjänster nedan.

Målgrupp

Målgruppen utgörs av personer från 18 år och äldre med psykisk ohälsa och/eller ett socialt lidande. Vi är till för personer som för vilka samhället inte lyckats ordna en tillfredsställande omsorg i det egna hemmet eller i servicehus. Vi välkomnar personer som har en psykiatrisk diagnos, är
klinikfärdiga och/eller har en dubbeldiagnos (utvecklingsstörning/psykisk ohälsa). Hemmet erbjuder boende i hemmiljö främst över lång tid, men är också till för personer som behöver en kortare tids placering.
Hemmet tar också emot dagvårdsklienter.

Vem bor här ?

Stiftelsen Hemmets fokus är främst långvarig rehabilitering och habilitering i hemmiljö med människan i centrum. För att skapa goda förutsättningar för de personer som bor hos oss är det av vikt att personen klarar av öppenvård. Hemmets litenhet innebär möjligheter men också vissa begränsningar.
De personer som bor hos oss kan inte ha ett pågående missbruk och kan inte heller ha ett våldsamt eller hotfullt beteende. Våra boende har heller inte längre behov av tvångsvård eller akut psykiatrisk vård. Hemmet är bemannat med vårdpersonal under dygnets alla timmar, men med endast en vårdpersonal nattetid. Den som bor hos oss på Stiftelsen Hemmet behöver kunna röra sig självständigt eller med stöd av rullator. Terapiformer och andra sysselsättningsformer utförs av instanser utanför hemmet. Om terapi och sysselsättning ska ske i hemmiljö behöver vi använda oss av extra resurser. På Stiftelsen Hemmet bor vuxna personer i olika åldrar, vilket innebär att gemenskapen sträcker sig över olika generationer och det berikar vår vardag. Vi stödjer den boende att ta eget ansvar för sitt liv och att klara av sin vardag. Vi har trivselregler som vi förväntar oss att alla försöker följa. Att visa respekt för medmänniskan är viktigt för oss. Stiftelsens Hemmets uppgift är att de boende i sann gemenskap ska lära sig livets konkreta ting, att kunna bo utan rädsla, att arbeta för en individuell mening och att stärka tron på livet. Målet är att människan som bor här ska klara sig med minsta möjliga samhällsstöd eller lära sig att ta emot det stöd som han/hon behöver. För någon person kan målsättningen vara att bo en längre tid på Stiftelsen Hemmet och ha balans i sina behov av livsbekräftande omsorg.

Vilka kan anlita oss

Hemmet anlitas i första hand av de åländska kommunerna samt Kommunernas Socialtjänst k.f, men våra tjänster kan också erbjudas till kommuner utanför Åland och till klienter privat. Upptagningsområdet är hela Norden och verksamhetsspråket är svenska. Hemmets verksamhet bedrivs i enlighet med socialvårdslagen och tillstånd för verksamheten har beviljats av Ålands landskapsregering.

Lemlands kommun är närmaste tillsynsmyndighet och övergripande tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.​

Scroll to Top